Přehled výsledkových listin soutěží zveřejněných ve věstníku MŠMT

Co to je program Excelence?

Program Excelence umožňuje finančně podpořit pedagogické pracovníky základních a středních škol na základě výsledků, kterých dosáhli jejich žáci v krajských, ústředních a mezinárodních soutěžích.

Seznam soutěží zařazených do Excelence SŠ

Bodované soutěže a jejich kategorie zařazené do programu Excelence:
 • Skupina 1 s koeficientem 1 (dosažené body žáků u těchto soutěží jsou násobeny koeficientem – 1):
 • Matematická olympiáda – kategorie A, B, C, P; Fyzikální olympiáda – kategorie A, B, C, D; Turnaj mladých fyziků; Astronomická olympiáda – kategorie AB a CD; Biologická olympiáda – kategorie A, B; Chemická olympiáda – kategorie A, B, C; Soutěž v programování – kategorie SŠ vyšší programovací jazyky, SŠ aplikovaný software;
  Středoškolská odborná činnost – obory: matematika a statistika; fyzika; chemie; biologie; geologie a geografie; zdravotnictví; zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství; ochrana a tvorba životního prostředí; strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design; elektrotechnika, elektronika telekomunikace; stavebnictví, architektura a design interiérů; tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie; informatika. Mezinárodní soutěže navazující na soutěže zařazené v tomto programu a finančně podporované MŠMT.
 • Skupina 2 s koeficientem 0,5 (dosažené body žáků u těchto soutěží jsou násobeny koeficientem – 0,5):
 • Soutěže v cizích jazycích – Anglický jazyk – kategorie – III. A, B; Německý jazyk – kategorie SŠ III. A, III. B; Francouzský jazyk – kategorie B1, B2; Španělský jazyk – kategorie SŠ I, II, III; Ruský jazyk – kategorie SŠ I, II; Latinský jazyk – kategorie SŠ A, B; Olympiáda v českém jazyce – kategorie SŠ; Zeměpisná olympiáda – kategorie SŠ D; Mistrovství ČR v grafických předmětech – psaní na klávesnici; Dějepisná soutěž studentů gymnázií;
  Středoškolská odborná činnost – obory: ekonomika a řízení; pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času; teorie kultury, umění a umělecké tvorby; historie; filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory.
 • Skupina 3 s koeficientem 1 (první tři jednotlivci nebo družstva z ústředního kola obdrží jeden bod a dosažené body jsou násobeny koeficientem – 1):
 • Přírodovědný klokan - Junior; Matematický klokan – kategorie Junior, Student; Soutěž Náboj – kategorie SŠ Junioři, SŠ Senioři; Autoopravář Junior 2016 – kategorie automechanik, autotronik, karosář, autolakýrník; Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO – 2 kategorie – tesař, zedník; Učeň instalatér 2015; Pokrývač – Mistrovství ČR; Klempíř - Mistrovství ČR; Tesař - Mistrovství ČR; FÝKOSí fyziklání; Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU – 7 kategorií, Soutěž Gastro Junior Brno – Bidvest Cup 2016 – 3 kategorie – kuchař, cukrář, číšník; Soutěž vědeckých a technických projektů (EXPO SCIENCE AMAVET), Chemická olympiáda - kategorie E; Logická olympiáda – kategorie C, JA Studentská firma roku – kategorie C.
 • Skupina 4 s koeficientem 0,5 (první tři jednotlivci nebo družstva z ústředního kola obdrží jeden bod a dosažené body jsou násobeny koeficientem – 0,5):
 • Finanční gramotnost – II. kategorie – SŠ; Eurorebus, Eustory, Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce; Studentský design; SAPERE – vědět jak žít- kategorie SŠ, Bobřík informatiky – kategorie Senior; Mladý módní tvůrce ČR - kategorie Volná mladá móda; Debatní liga XX, Celostátní soutěž první pomoci; Česká lingvistická olympiáda; Ekologická olympiáda; Soutěž dovednosti mladých grafiků.


Seznam soutěží zařazených do Excelence ZŠ

Bodované soutěže a jejich kategorie zařazené do programu Excelence:
 • Skupina 1 s koeficientem 1:
 • Matematická olympiáda – kategorie Z 9; Fyzikální olympiáda – kategorie E 9; Olympiáda v Českém jazyce – kategorie ZŠ.
 • Skupina 2 s koeficientem 0,5:
 • Chemická olympiáda – kategorie ZŠ D; Biologická olympiáda – kategorie D; Zeměpisná olympiáda – kategorie C; Dějepisná olympiáda.; Astronomická olympiáda – kategorie EF.
 • Skupina 3 s koeficientem 0,3:
 • Soutěže v cizích jazycích – Anglický jazyk – kategorie ZŠ II C, ZŠ II. A., G II. B; Německý jazyk – kategorie ZŠ II A., G II. B; Francouzský jazyk – kategorie ZŠ A1, A2; Ruský jazyk – kategorie ZŠ;
 • Skupina 4 s koeficientem 1 (prvních 5 jednotlivců nebo družstev z ústředního kola obdrží jeden bod):
 • Matematický klokan – kategorie Benjamín, Kadet; Finanční gramotnost – kategorie – žáci ZŠ II; Sapere - Vědět jak žít – kategorie – žáci ZŠ II; Přírodovědný klokan – kategorie Kadet; Pohár vědy – Olympiáda z fyziky; Eurorebus; ChemQuest; Náboj Junior; Video pohlednice z mého města – kategorie 8. - 9. třída ZŠ; Logická olympiáda – 6. - 9. třída; Robotiáda – kategorie ZŠ; YPEF – Mladí lidé v evropských lesích; Mladý programátor; Zlatý list; Česká liga robotiky – FLL; Soutěž v programování – kategorie ZŠ vyšší programovací jazyky, aplikovaný software.


DokumentyČasto kladené dotazy

Otázka: Je každá soutěž na úrovni krajských, ústředních a mezinárodních kol zařazena do programu Excelence?
Odpověď:MŠMT každý rok vyhlašuje nový ročník programu a v příloze programu je seznam soutěží, které jsou pro daný rok zařazeny do programu. Prioritou programu je podpořit pedagogy přírodovědných, technických a dalších vybraných předmětů.

Otázka: Kdy mohou být organizátory zapisovány výsledky jednotlivých kol do databáze výsledků?
Odpověď:Organizátoři krajských, ústředních a mezinárodních kol se mohou přihlásit do databáze ihned a výsledky těchto kol vyplňovat do připravených tabulek.

Otázka: Do kterého data mohou vkládat organizátoři Excelence ZŠ/SŠ do databáze výsledkové listiny?
Odpověď: Databáze výsledkových listin programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 20XX – Excelence základních/středních škol se uzavírá v termínu stanoveném ve vyhlášení programu pro daný rok a k dispozici je na stránkách www.msmt.cz/mladez/program-excelence-strednich-skol.
Po tomto datu již nelze výsledkové listiny měnit - systém je uzavřen.

Otázka: Mohou školy nahlížet do databáze výsledků svých žáků v soutěžích zařazených do programu Excelence?
Odpověď: Každá základní a střední škola by si měla ve vlastním zájmu zkontrolovat výsledkové listiny soutěží, kterých se její žáci zúčastnili. V případě zjištění chybného údaje škola musí kontaktovat příslušného organizátora soutěže, popřípadě tuto chybu oznámit na e-mailovou adresu: excelence@msmt.cz. Chyby v elektronickém systému nelze opravovat v období, kdy probíhá generování „Žádostí o dotaci“.

Otázka: Kdy a jakým způsobem si mohou školy zažádat o dotaci?
Odpověď: Školy žádají o dotaci vygenerováním a zasláním písemné žádosti z elektronického systému v termínu uvedeném ve vyhlášení příslušného programu pro daný rok (rozhodující je datum na poštovním razítku). Statutární zástupce žadatele žádost podepíše a zašle na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor pro mládež, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1.

Otázka: Kdy škola dostane finanční prostředky? Může je použit na materiál pro výuku nebo rozdělit plošně na všechny pedagogy?
Odpověď: Škola obdrží finanční prostředky v I. čtvrtletí následujícího roku. Dotaci lze použít pouze na odměny pedagogů podílejících se na odborné přípravě žáka, který byl v tomto programu ohodnocen body za výsledky v soutěži.

Otázka: Jsem organizátor soutěže a chci soutěž přihlásit do programu Excelence základních/středních škol na soutěže příštího školního roku, co pro to musím udělat?
Odpověď: Do konce dubna daného roku je nutno zažádat o zařazení soutěže do Věstníku MŠMT pro následující školní rok. Pokud bude soutěž zařazena do Věstníku MŠMT (č. 8), lze se pak do 31. 8. daného roku písemně přihlásit do programu Excelence SŠ 2016. O zařazení soutěže do programu rozhoduje Rada programu Excelence.

Otázka: Do kdy je nutno vyplnit výsledkové listiny soutěží do elektronického systému Excelence?
Odpověď: Nejpozději do měsíce po konání soutěže. Tento termín je v souladu se zněním vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.

Otázka: Co dělat v případě, že žáci získají stejný počet bodů v soutěži. Lze jim přiřadit stejné pořadí?
Odpověď: Každý žák musí obsadit jedinečnou pozici. V případě získání shodného počtu bodů s jiným účastníkem je nutno určit pořadí účastníků na základě kritérií, které si určí sám organizátor soutěže.

Otázka: Proč nejde měnit údaje ve výsledkových listinách po termínu stanoveném k uzavírání možnosti vkládání výsledkových listin do databáze Excelence?
Odpověď: Po tomto termínu si školy generují přímo z databáze žádosti do programu Excelence, které obsahují kompletní výsledky, včetně obdržených bodů za jednotlivá umístění. Prioritou pro MŠMT je maximální jednoduchost systému a minimální administrativní zátěž pro školy, proto byla databáze naprogramována tak, že kompletní žádosti generují automaticky. Nelze proto měnit výsledky, aby nedošlo k tomu, že si různé školy vygenerují různé výsledky za stejné soutěže.Důležité odkazy

Soutěže ve Věstníku MŠMT pro rok 2015/2016

Kontakty

MŠMT: Mgr. Štěpán Peterka - e-mail: peterka@nidv.cz; telefon: 722 967 630
Technický administrátor systému: e-mail: excelence@msmt.cz

Praha: Mgr. Michaela Perková, tel.: 236 005 955, Michaela.Perkova@praha.eu
Středočeský: Mgr. Lenka Škopová, tel: 257 280 196 skopova@kr-s.cz
Ústecký: Pavel Kucler, tel.: 475 657 969; 777 499 821; kucler.p@kr-ustecky.cz
Libereck: Ing. Eva Hodboďová, tel.: 485 226 635, 739 541 550; eva.hodbodova@kraj-lbc.cz
Plzeňský: Mgr. Regina Hrabětová, tel.: 377 195 373; regina.hrabetova@plzensky-kraj.cz
Karlovarský: Ing. Pavel Kubeček, tel.: 354 222 184; 736 650 096 pavel.kubecek@kr-karlovarsky.cz
Jihočeský: Mgr. Erika Máchová, tel.: 386 720 933; machovae@kraj-jihocesky.cz
Vysočina: Bc. Jana Albrechtová, tel.: 564 602 942; albrechtova.j@kr-vysocina.cz
Královéhradecký: Mgr. Bc. Svatava Odlová, tel.: 495 817 269, 736 521 855; sodlova@kr-kralovehradecky.cz
Pardubický: Mgr. Markéta Linková, tel.: 466 026 206; marketa.linkova@pardubickykraj.cz
Jihomoravský: Bc. Konečná Jana, tel.: 541 658 306; konecna.jana@kr-jihomoravsky.cz
Zlínský: Ing. Petra Marková, tel.: 577 043 744; petra.markova@kr-zlinsky.cz
Olomoucký: Bc. Kateřina Kosková, tel.: 585 508 661; fax: 585 508 564; k.koskova@kr-olomoucky.cz
Moravskoslezský: Ing. Ondřej Schenk, tel.: 595 622 250 ondrej.schenk@kr-moravskoslezsky.cz