Přehled výsledkových listin soutěží zveřejněných ve věstníku MŠMT

Informační systém Excelence není otevřen pro zadávání výsledků za rok 2019/2020.

Co to je program Excelence?

Program Excelence umožňuje finančně podpořit pedagogické pracovníky základních a středních škol na základě výsledků, kterých dosáhli jejich žáci v krajských, ústředních a mezinárodních soutěžích.

Seznam soutěží zařazených do Excelence ZŠ 2019

Bodované soutěže a jejich kategorie zařazené do programu Excelence:
 • Skupina 1 s koeficientem 1:
 • Matematická olympiáda – kategorie Z 9; Fyzikální olympiáda – kategorie E; Olympiáda v českém jazyce – kategorie ZŠ.
 • Skupina 2 s koeficientem 0,5:
 • Chemická olympiáda – kategorie D; Biologická olympiáda – kategorie C, D; Zeměpisná olympiáda – kategorie C; Dějepisná olympiáda; Astronomická olympiáda – kategorie EF.
 • Skupina 3 s koeficientem 0,3:
 • Soutěže v cizích jazycích – Anglický jazyk – kategorie II. A., G II. B; Olympiáda v německém jazyce – kategorie II. A., G II. B; Francouzský jazyk – kategorie A1, A2; Ruský jazyk – kategorie ZŠ;
 • Skupina 4 s koeficientem 1:
 • Pohár vědy – BEPPO; Eurorebus ZŠ (13-14 let); ChemQuest; Náboj Junior; Logická olympiáda – kategorie 6. - 9. třída; Mladý programátor – II. stupeň; Zlatý list; Česká liga robotiky – FLL; Soutěž v programování – programovací jazyky žáci; Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR; Mladý zahrádkář.
 • Skupina 5 s koeficientem 0,25:
 • Atletika – Pohár rozhlasu (kategorie III. CH, III. D; IV. CH, IV. D); Florbal (kategorie IV. CH, IV. D); Basketbal (kategorie IV. CH, IV. D); Minikopaná (kategorie IV. CH, IV. D); Vybíjená - kategorie II. otevřená (CH+D).


Seznam soutěží zařazených do Excelence SŠ 2019

Bodované soutěže a jejich kategorie zařazené do programu Excelence:
 • Skupina 1 s koeficientem 1:
 • Matematická olympiáda – kategorie A, B, C, P, M; Fyzikální olympiáda – kategorie A, B, C, D, M; Turnaj mladých fyziků - M; Astronomická olympiáda – kategorie AB, CD, M; Biologická olympiáda – kategorie A, B, M; Chemická olympiáda – kategorie A, B, C, M; Soutěž v programování – kategorie: programovací jazyky mládež; programování webu;
  Středoškolská odborná činnost – obory: matematika a statistika; fyzika; chemie; biologie; geologie a geografie; zdravotnictví; zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství; ochrana a tvorba životního prostředí; strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design; elektrotechnika, elektronika telekomunikace; stavebnictví, architektura a design interiérů; tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie; informatika.
 • Skupina 2 s koeficientem 0,5:
 • Soutěže v cizích jazycích – Anglický jazyk – kategorie – III. A; Olympiáda v německém jazyce – kategorie III. A; Francouzský jazyk – kategorie B1, B2; Španělský jazyk – kategorie I, II; Ruský jazyk – kategorie I, II; Latinský jazyk – kategorie A, B; Olympiáda v českém jazyce – kategorie SŠ; Zeměpisná olympiáda – kategorie D, M; Mistrovství ČR v grafických předmětech – psaní na klávesnici;
  Středoškolská odborná činnost – obory: ekonomika a řízení; pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času; teorie kultury, umění a umělecké tvorby; historie; filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory.
 • Skupina 3 s koeficientem 1:
 • Matematická soutěž Náboj – kategorie Junioři, Senioři; FÝKOSí fyziklání; Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU – 7 kategorií; Soutěž vědeckých a technických projektů (EXPO SCIENCE AMAVET), Chemická olympiáda - kategorie E; Logická olympiáda – kategorie C; ChemQuest; Dějepisná soutěž studentů gymnázií; Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií – kategorie: III. příčná flétna, III. trubka.
 • Skupina 4 s koeficientem 0,5:
 • Eurorebus – SŠ (15-19 let); Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce; Studentský design; Celostátní soutěž první pomoci; Česká lingvistická olympiáda – kategorie M; Ekologická olympiáda; Soutěž dovednosti mladých grafiků.
 • Skupina 5 s koeficientem 1:
 • Autoopravář Junior – kategorie automechanik, autotronik, karosář, autolakýrník; Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO – kategorie truhlář, montér suchých staveb, zedník; Učeň instalatér; Pokrývač – Mistrovství ČR; Klempíř - Mistrovství ČR; Tesař - Mistrovství ČR; Soutěž Gastro Junior Brno – Bidfoot Cup – kategorie kuchař, cukrář, číšník; Harmonie – Dámská účesová tvorba; Pánská účesová tvorba.
 • Skupina 6 s koeficientem 0,25:
 • Atletika – středoškolský atletický pohár (kategorie V. - CH, V. – D); Florbal (kategorie V. CH, V. D); Basketbal (kategorie V. CH, V. D); Fotbal (kategorie V. CH); Volejbal (kategorie V. CH, V. D).


Dokumenty

ikona typu souboru - word
Věstník 2019
64 kB - word dokument


Často kladené dotazy

Otázka: Je každá soutěž na úrovni krajských, ústředních a mezinárodních kol zařazena do programu Excelence?
Odpověď:MŠMT každý rok vyhlašuje nový ročník programu a ve Věstníku zveřejňuje soutěže, které jsou pro daný rok podpořeny z MŠMT. Tzv. „zařazené“ soutěže v rozvojovém programu Excelence ZŠ a Excelence SŠ jsou přílohou jeho vyhlášení a zveřejněny na webových stránkách ministerstva (www.msmt.cz/mladez/). Prioritou programu je podpořit pedagogy přírodovědných, technických a dalších vybraných předmětů.

Otázka: Kdy mohou být organizátory zapisovány výsledky jednotlivých kol do databáze výsledků?
Odpověď:Organizátoři krajských, ústředních a mezinárodních kol se mohou přihlásit do databáze ihned po jejím otevření pro příslušný rok a výsledky těchto kol vyplňovat do připravených tabulek dané soutěže.

Otázka: Do kterého data mohou vkládat organizátoři Excelence ZŠ/SŠ do databáze výsledkové listiny?
Odpověď: Databáze výsledkových listin programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 20XX – Excelence základních/středních škol se uzavírá v termínu stanoveném ve vyhlášení programu pro daný rok a daný modul (buď pro Excelenci ZŠ nebo Excelenci SŠ) a k dispozici je na stránkách www.msmt.cz/mladez/.
Po tomto datu již nelze výsledkové listiny měnit - systém je uzavřen.

Otázka: Mohou školy nahlížet do databáze výsledků svých žáků v soutěžích zařazených do programu Excelence?
Odpověď: Každá základní a střední škola by si měla ve vlastním zájmu zkontrolovat výsledkové listiny soutěží, kterých se její žáci zúčastnili. V případě zjištění chybného údaje škola musí kontaktovat příslušného organizátora soutěže, popřípadě tuto chybu oznámit na e-mailovou adresu: excelence@msmt.cz. Chyby v elektronickém systému nelze opravovat v období, kdy probíhá generování „Žádostí o dotaci“. Žádosti lze generovat jen v uvedeném termínu, po jejím ukončení se databáze připravuje pro další modul.

Otázka: Kdy a jakým způsobem si mohou školy zažádat o dotaci?
Odpověď: Školy žádají o dotaci vygenerováním a zasláním písemné žádosti z elektronického systému v termínu uvedeném ve vyhlášení příslušného programu pro daný rok (rozhodující je datum na poštovním razítku nebo datum odeslání žádosti prostřednictvím datové zprávy). Statutární zástupce žadatele žádost podepíše a zašle dle pokynů uvedených ve vyhlášení programu buď na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor pro mládež, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 nebo příslušnému krajskému úřadu.

Otázka: Kdy škola dostane finanční prostředky? Může je použit na materiál pro výuku nebo rozdělit plošně na všechny pedagogy?
Odpověď: Škola obdrží finanční prostředky v případě ZŠ na konci roku, na který je program vyhlášen, v případě SŠ v I. čtvrtletí následujícího roku. Dotaci lze použít pouze na odměny pedagogů podílejících se na odborné přípravě žáka, který byl v tomto programu ohodnocen body za výsledky v soutěži.

Otázka: Jsem organizátor soutěže a chci soutěž přihlásit do programu Excelence základních/středních škol na soutěže příštího školního roku, co pro to musím udělat?
Odpověď: V termínu daném vyhlášením programu „Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání“ je nutno zažádat o zařazení soutěže do Věstníku MŠMT pro následující školní rok. Pokud bude soutěž zařazena do Věstníku MŠMT, lze písemně zažádat o přihlášení soutěže (nebo její kategorie) do programu „Excelence ZŠ“ a „Excelence SŠ“, a to na adresu MŠMT, odbor pro mládež, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. O zařazení soutěže do programu rozhoduje Rada programu Excelence. Bližší informace jsou k dispozici na www.msmt.cz/mladez/excelence-zs a www.msmt.cz/mladez/program-excelence-strednich-skol.

Otázka: Do kdy je nutno vyplnit výsledkové listiny soutěží do elektronického systému Excelence?
Odpověď: Nejpozději do měsíce po konání soutěže. Tento termín je v souladu se zněním vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.

Otázka: Co dělat v případě, že žáci získají stejný počet bodů v soutěži. Lze jim přiřadit stejné pořadí?
Odpověď: Každý žák musí obsadit jedinečnou pozici. V případě získání shodného počtu bodů s jiným účastníkem je nutno určit pořadí účastníků na základě kritérií, které si určí sám organizátor soutěže.

Otázka: Proč nejde měnit údaje ve výsledkových listinách po termínu stanoveném k uzavírání možnosti vkládání výsledkových listin do databáze Excelence?
Odpověď: Po tomto termínu si školy generují přímo z databáze žádosti do programu Excelence, které obsahují kompletní výsledky, včetně obdržených bodů za jednotlivá umístění. Prioritou pro MŠMT je maximální jednoduchost systému a minimální administrativní zátěž pro školy, proto byla databáze naprogramována tak, že kompletní žádosti generují automaticky. Nelze proto měnit výsledky, aby nedošlo k tomu, že si různé školy vygenerují různé výsledky za stejné soutěže.Důležité odkazy

www.msmt.cz/mladez/excelence-zs

www.msmt.cz/mladez/program-excelence-strednich-skol


Kontakty


Praha: Mgr. Michaela Perková, tel.: 236 005 955, Michaela.Perkova@praha.eu
Středočeský: Bc. Petr Hoskovec, tel.: 257 280 263, hoskovecp@kr-s.cz, Mgr. Lenka Škopová, tel: 257 280 196 skopova@kr-s.cz
Ústecký: Pavel Kucler, tel.: 475 657 969; 777 499 821; kucler.p@kr-ustecky.cz
Liberecký: Ing. Eva Hodboďová, tel.: 485 226 635, 739 541 550; eva.hodbodova@kraj-lbc.cz
Plzeňský: Mgr. Ludmila Novotná, tel.: 377 195 373; ludmila.novotna@plzensky-kraj.cz
Karlovarský: Ing. Pavel Kubeček, tel.: 354 222 184; 736 650 096 pavel.kubecek@kr-karlovarsky.cz
Jihočeský: Bc. Jiří Anděl, tel.: 386 720 933; andel@kraj-jihocesky.cz
Vysočina: Ing. Karolína Smetanová tel.: 564 602 942; Smetanova.K@kr-vysocina.cz
Královéhradecký: Mgr. Bc. Svatava Odlová, tel.: 495 817 269, 736 521 855; sodlova@kr-kralovehradecky.cz Ing. Mgr. Věra Koďousková, tel.: 495 817 269; vkodouskova@kr-kralovehradecky.cz
Pardubický: Mgr. Lenka Havelková, tel.: 466 026 215; lenka.havelkova@pardubickykraj.cz, Mgr. Silvie Anýžová, tel.: 466 026 232; silvie.anyzova@pardubickykraj.cz
Jihomoravský: Bc. Konečná Jana, tel.: 541 658 306; konecna.jana@kr-jihomoravsky.cz
Zlínský: Mgr. Radim Sukop, tel.: 577 043 744; radim.sukop@kr-zlinsky.cz
Olomoucký: Bc. Kateřina Kosková, tel.: 585 508 661; fax: 585 508 564; k.koskova@kr-olomoucky.cz
Moravskoslezský: Ing. Ondřej Schenk, tel.: 595 622 250 ondrej.schenk@kr-moravskoslezsky.cz